Skip to main content

Algemene Voorwaarden    

Op de diensten van Neus voor Contact is het volgende van toepassing.

  • Neus voor Contact is minimaal een half uur voor het optreden aanwezig. De opdrachtgever geeft minimaal twee dagen van te voren het optreed adres of het mailadres, de contactpersoon en diens telefoonnummer door aan NVC.
  • Als NVC op weg naar de speellocatie moeilijkheden ondervindt, van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat zij niet op tijd voor een optreden aanwezig kan zijn, dient NVC, tenzij de omstandigheden dit beletten, onverwijld de opdrachtgever te waarschuwen.

  • In het geval van ziekte of het niet kunnen optreden wordt het optreden geannuleerd, zonder dat er uitbetaling plaats vindt. In goed overleg zal een nieuwe datum worden vastgelegd.

  • Neus voor Contact is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van de opdrachtgever en verbindt zich naar beste kunnen op te treden.

  • Neus voor Contact is verzekerd voor door haar veroorzaakte schade en/of letsel die gedurende optreden of workshop ontstaat.

  • De organisator verklaart de prestaties van Neus voor Contact te kennen. In overleg met de opdrachtgever is deze inzet bepaald. Er kan nimmer restitutie worden verleend in het geval dat het optreden niet (geheel) aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldeed.

  • Alle kosten voor publiciteit, belastingen, auteursrechten ( Buma / Stemra) , vergunningen, kosten voor parkeren enz. zijn ten laste van de Organisator.

  • De Organisator staat in voor de veiligheid van alle geplaatste materialen en persoonlijke bezittingen van de Artiest en zijn begeleider(s). De Organisator aanvaardt de aansprakelijkheid voor iedere schade, aangebracht aan instrumenten, rekwisieten, kledij, techniek, vervoermiddelen, etc. of diefstal ten nadele van de Artiest.

  • Indien de programmering van de opdrachtgever uitloopt als gevolg van technische storingen of door een andere oorzaak, of als het door (weers)omstandigheden onmogelijk is een voorstelling op het afgesproken tijdstip te laten beginnen, zulks ter beoordeling van NVC, beslist NVC in goed overleg met de opdrachtgever of er al dan niet alsnog opgetreden wordt. Eventueel kan er in overleg een andere datum worden vastgelegd.

Over deze algemene voorwaarden: Door een mondelinge, schriftelijke en/of telefonische boeking, of het toelaten van een optreden, of publicatie hiervan op eender welke manier ook, aanvaardt de klant/ organisator deze algemene voorwaarden en wordt eraan gehouden deze strikt na te leven.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK en ten alle tijde downloadbaar vanaf onze website:
www.neusvoorcontact.nl of
www.bellenvoorcontact.nl

Myra Steens Neus voor Contact
Gedeponeerd bij de KVK  57280177

Download hier de Algemene voorwaarden

Belledame logo